Ειδοποίηση
  • There is no category chosen or category doesn't contain any items
  • There is no category chosen or category doesn't contain any items

Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε.: Νέο Πρόγραμμα με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες

«Πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» Στο πλαίσιο της δράσης: «SUB2: Οριζόντια προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations) – Δράση 16913»
 
Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε.: Νέο Πρόγραμμα με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες
 
Το Εθνικό Κέντρο Πολιτιστικών και Επαγγελματικών Εφαρμογών, «Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε.» – Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, αδειοδοτημένο κέντρο από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Ενταγμένο στο Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ),πρόκειται να υλοποιήσει το «Πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: «SUB2: Οριζόντια προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations) – Δράση 16913», στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».
 
Τι θα περιλαμβάνει η Νέα δράση;
Η επιδοτούμενη δράση περιλαμβάνει:
 προγράμματα θεωρητικής κατάρτισης των ανέργων ωφελούμενων διάρκειας έως 200 ωρών που οδηγούν σε απόκτηση ψηφιακών και«πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων, υψηλής ζήτησης
 υλοποίηση των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης γίνεται με την εφαρμογή μεθόδων μεικτής μάθησης (Βlended learning), δηλ. με δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
 Πιστοποίηση φυσικών προσώπων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων πιστοποιήσεων, διαπιστευμένων σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο
 Ένταξη στην απασχόληση με την Επιχορήγηση Ιδιωτικών Επιχειρήσεων
 
Σε ποιους θα απευθύνεται;
Δικαίωμα Υποβολής στο παρόν έργο και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων Ανέργων για κατάρτιση μέσω των Κ.Δ.Β.Μ., έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν κατ ’ελάχιστον τις κάτωθι προϋποθέσεις:
 Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της Δ.ΥΠ.Α.(πρώην ΟΑΕΔ) ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι
 Να έχουν ηλικία 18 ετών και άνω.
 Είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 Να μην έχουν παρακολουθήσει άλλη δράση κατάρτισης τα τελευταία 2 χρόνια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Η επιλογή των ωφελούμενων στο πλαίσιο της εκάστοτε πρόσκλησης θα γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης, εφόσον πληρούνται οι επί μέρους προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης που θα επιλέξουν (όπως ανεργία, εκπαιδευτικό επίπεδο, γνώση ξένης γλώσσας, όπου απαιτείται κ.λπ.) και μέχρι εξαντλήσεως των προσφερόμενων θέσεων.
Οι άνεργοι που θα εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελούμενων θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας της Δημόσιας Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.Υ.Π.Α.) (πρώην ΟΑΕΔ) κατά τη φάση υποβολής της αίτησης.
Σημειώνεται ότι, η ανεργία θα ελέγχεται αυτόματα, με τη διασταύρωση των στοιχείων που τηρούνται στα Μητρώα ανεργίας της Δημόσιας Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) (πρώην ΟΑΕΔ).
 
Αντικείμενα κατάρτισης
Προσφέρεται ευρύ φάσμα επιλογών σε σύγχρονα αντικείμενα κατάρτισης υψηλής ζήτησης: οι ωφελούμενοι θα μπορούν να επιλέξουν μεταξύ πληθώρας προγραμμάτων κατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης, με έμφαση σε «ψηφιακές» και «πράσινες» δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων και προγραμμάτων μεγάλων εταιρειών πληροφορικής με μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας
 
Μέθοδος Υλοποίησης
Η υλοποίηση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί με τη μορφή μεικτής μάθησης (blended learning) ως εξής: o σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση (τηλεκατάρτιση) o ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση o δια ζώσης
 
 Εκπαιδευτικό επίδομα
Το εκπαιδευτικό επίδομα είναι ως 1.000€ (5 € / ώρα κατάρτισης μικτά).
 
Διάρκεια Προγραμμάτων
Τα προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης έχουν διάρκεια έως 200 ωρών.
 
 Γιατί να επιλέξεις το «Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε.»:
 Είμαστε Αδειοδοτημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και έχουμε ενταχθεί στο Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης της δράσης, έπειτα από αξιολόγηση από την Δ.ΥΠ.Α (πρώην ΟΑΕΔ).
 Διαθέτουμε σύγχρονες και ασφαλείς εγκαταστάσεις για την υλοποίηση των δια ζώσης μαθημάτων.
 Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό στην Τεχνική Υποστήριξη για επίλυση οποιουδήποτε τεχνικού ζητήματος ή προβλήματος.
 Χρησιμοποιούμε ιδιόκτητη πλατφόρμα τηλεκατάρτισης (https://elearning.ekepee.gr/) , η οποία έχει αναπτυχθεί με φιλικότητα προς τον χρήστη και προσαρμόζεται με ευελιξία άμεσα στις ανάγκες κάθε δράσης.
 Πρόκειται να υλοποιήσουμε πληθώρα σύγχρονων και εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στον κλάδο των ψηφιακών και των πράσινων δεξιοτήτων.
 Τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα έχουν τη μέγιστη διάρκεια (200 ώρες), προκειμένου να παρέχεται πληρότερη ανάπτυξη του αντικειμένου κατάρτισης και διασφάλιση του μέγιστου δυνατού εκπαιδευτικού επιδόματος.
 Εξασφαλίζουμε άμεση έναρξη τμημάτων, πρωινά και απογευματινά, κατόπιν διαθεσιμότητας.
 Υποστηρίζουμε δίκτυο φορέων κατάρτισης σε όλη την Ελλάδα, για να διασφαλίσουμε αξιόπιστες υπηρεσίες κατάρτισης κοντά στον τόπο διαμονής σας.
 Συνεργαζόμαστε με πλήθος ιδιωτικών επιχειρήσεων με σκοπό την προώθηση και την ένταξη των ωφελούμενων στην αγορά εργασίας.
 
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να να επικοινωνείτε στα παρακάτω τηλέφωνα:
 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Παπαφλέσσα 35, 19300
Τηλ: 212 8080100 – 210 5582372-3-4
 
ΚΕΡΚΥΡΑ
Αθανασίου Πολίτη 11, 49100
Τηλ: 26611 81206
Fax: 26611 81208
 
Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε.: Νέο Πρόγραμμα με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες
 
 
 
Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε.
 
Δ/νση: Αθανασίου Πολίτη 11
 Tηλ.: 2661181206, 2661181232
e-mail: ekepee @otenet.gr
Website: ekepee.gr

Corfuland Live Webcams

Oasis

Πέραμα, Κέρκυρα

Δείτε live

Akti Kontogialos

Παραλία Κοντογυαλού

Δείτε live

Porto Nuovo Restaurant

Κασσιόπη

Δείτε live

Corfuland News