Τι παίζει Σήμερα

Ειδοποίηση
  • There is no category chosen or category doesn't contain any items

Υποκατηγορίες 
Αγγελία 

Ζητείται άτομο για θέση διοικητικού από το Γηροκομείο-Πτωχοκομείο

Περιγραφή

Τίτλος: Ζητείται άτομο για κάλυψη θέσης διοικητικού από το Γηροκομείο – Πτωχοκομείο Κέρκυρας
Περιγραφή: Περιγραφή: Ζητείται άτομο για κάλυψη θέσης διοικητικού από το Γηροκομείο – Πτωχοκομείο Κέρκυρας.
Θα εκτιμηθεί η πρότερη εμπειρία στον ιδιωτικό ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, την επαγγελματική κατάρτιση και την προϋπηρεσία στο αντικείμενο, πέραν της προσφερόμενης τιμής. Η διάρκεια της παροχής θα είναι ενιαύσια (ενός έτους) με δυνατότητα παράτασης για ένα ακόμα χρόνο κατόπιν νέας ειδικής και αιτιολογημένης απόφασης του Συμβουλίου του Ιδρύματος.
Ο προκριθείς θα πρέπει να έχει καθημερινά φυσική παρουσία στα γραφεία του Γηροκομείου κατά τις ώρες και μέρες που κρίνεται αναγκαίο για την εύρυθμη και σωστή λειτουργία του Ιδρύματος. Ειδικότερα, θα φροντίζει για την υποστήριξη και διεκπεραίωση των διοικητικών και οικονομικών υποθέσεων του Ιδρύματος, την παρακολούθηση της είσπραξης πάσης φύσεως προσόδων, την παρακολούθηση και διενέργεια των αναγκαίων για τη λειτουργία δαπανών του Ιδρύματος, καθώς και για την εποπτεία του προσωπικού του κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων του. Επιπλέον και συνεπικουρούμενος από την γραμματεία, θα μεριμνά για τη σωστή τήρηση αρχείου εγγράφων, φακέλων και πληροφοριών. Τέλος, θα διεκπεραιώνει όποτε χρειάζεται όλες τις υποθέσεις με τους εξωτερικούς συνεργάτες και προμηθευτές του Ιδρύματος σε χώρο εντός και εκτός του Γηροκομείου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της καθημερινής λειτουργίας του Ιδρύματος.

Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα και υποβάλλονται μαζί με τα δικαιολογητικά συμμετοχής 9.00 με 14.00 στα γραφεία του Γηροκομείου-Πτωχοκομείου Κερκύρας στην περιοχή Χρυσηίδα Περάματος σε σφραγισμένο φάκελο που δεν φέρει ξύσματα, προσθήκες, διορθώσεις ή σβησίματα με καταλυτική ημερομηνία τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου και ώρα 10:00 το πρωί.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της πρόσκλησης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9 έως 14.00 στα γραφεία του Γηροκομείου-Πτωχοκομείου Κερκύρας στην περιοχή Χρυσηίδα Περάματος . Τηλέφωνο λήψης πληροφοριών: 2661030209 (αρμόδιος: κος Θεοφάνης Αυλωνίτης).

Τηλ. Επικοινωνίας: 2661030209 Email: girokomiokerkyras@gmail.com
Τηλ. Επικοινωνίας: 2661030209
Email: girokomiokerkyras@gmail.com

Προστέθηκε 30/10/2020
Εμφανίσεις: 811